Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur

Diposting pada

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APARATUR

ZULKARNAINI, S.Sos, M.Si
NIP. 19620507 198103 1 003

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yang meliputi penyelenggaraan urusan dan pelayanan administrasi pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai dan kinerja pegawai serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Krpala Bidang Pembinaan dan Pengawasan  Aparatur mempunyai fungsi meliputi:

a.    Perumusaan rencana pelaksanaan urusan dan pelayanan adminstrasi pembinaan, kesejahteraan dan kinerja pegawai;

b.   Pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur;

c.    Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan fungsi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;

d.   Penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan;

e.    Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang; dan

f.     Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.